OSVĚDČENÍ

LEGISLATIVA

VYHLÁŠKA 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:

§ 1 Způsob čištění spalinové cesty

 1. Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
 2. Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

§ 2 Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

 1. toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
 2. toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
 3. zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
 4.  spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 5. zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 6. jejího stavebně technického stavu a
 7. toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

§ 3 Revize spalinové cesty

 1. Revize spalinové cesty se provádí
  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
 2. Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4 Lhůty a vzory

 1. Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ověřená dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší.
 2. Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 3. Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Chovanec v. r.

Příloha č.1 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.

Způsob revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí

 1. a)posouzením shody provedení spalinové cesty s projektovou dokumentací,
 2. b)ověřením, zda je spalinová cesta opatřena identifikačním štítkem,
 3. c)posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
 4. d)ověřením, zda je na kompletní spalinovou cestu, případně její jednotlivé komponenty vydáno prohlášení výrobce o stálosti vlastností,
 5. e)prohlídkou spalinové cesty, při které se kontroluje zejména:
 6. dodržení montážního návodu výrobce spalinové cesty;
 7. vyplnění a pravdivost údajů uvedených na identifikačním štítku;
 8. úplnost a sestavení jednotlivých dílů spalinové cesty;
 9. zda nedošlo při přepravě, nakládání nebo montáži s jednotlivými díly spalinové cesty k jejich poškození (trhlinky v keramických vložkách, poškozený komínový plášť, poškozená izolace, poškozené těsnící kroužky apod.);
 10. zda je dodržen požadovaný sklon kouřovodu a jeho polohové vedení zajišťuje plynulé proudění spalin;
 11. zda jsou na spalinové cestě provedeny a jsou přístupné a funkční veškeré předepsané otvory pro čištění, kontrolu, vymetání, vybírání a měření;
 12. zda přístup k čištění a kontrole komínu jeho ústím odpovídá normové hodnotě;
 13. zda jsou správně namontována všechna přídavná zařízení (např. tlumiče hluku, kompenzátory, spalinové klapky, regulátory tahu apod.);
 14. zda jsou bezpečně namontovány všechny statické prvky zajišťující stabilitu spalinové cesty a konstrukční díly pro ochranu před povětrnostními vlivy a vlivy vnitřního prostředí stavby (např. v prostupu komínového tělesa střešním pláštěm včetně parotěsné zábrany apod.);
 15. zda nejsou v prostoru, ve kterém je umístěn spotřebič paliv typu B, umístěna podtlaková zařízení, která by mohla negativně ovlivnit funkci odvodu spalin (např. podtlakové ventilátory větracího zařízení, digestoř, krby apod.);
 16. zda jsou zazděny případně uzavřeny veškeré montážní otvory v komínovém plášti, a zda je zajištěna dilatace komínové vložky v komínovém plášti;
 17. zda je po celé délce spalinová cesta průchodná a je zachována její vnitřní světlost;
 18. zda kouřovod nezasahuje v sopouchu do komínového průduchu;
 19. zda ve spojích přetlakového a vysokopřetlakového komínu nejsou těsnicí elementy uvolněné nebo nevyčnívají ze spoje;
 20. zda je průchozí zadní větrání případně vzduchový průduch;
 21. zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a hořlavých stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F;
 22. zda jsou prostupy viditelných a přístupných míst spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby v souladu s normovými hodnotami;
 23. zda je zajištěna požární odolnost spalinové cesty (z vnějšku ven) požadovaná pro konkrétní části budovy, přes které spalinová cesta prochází,
 24. f)lineárním měřením, kterým se ověřuje:
 25. zda jsou dodrženy požadavky na vnitřní světlost a vnější velikost spalinové cesty a polohové a výškové vedení spalinové cesty (především účinná a neúčinná výška komínového tělesa, délka svislého kouřovodu s funkcí komínu, účinná výška a délka kouřovodu a vývodu spalin, včetně polohových změn, délka spalinové cesty ve vytápěném a nevytápěném prostoru, osové výšky sopouchů u společného komínu apod.);
 26. zda je dodržena největší dovolená vzdálenost kotevních prvků na spalinové cestě a největší dovolená výška komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu nebo komínového nástavce nad poslední podporou;
 27. zda výška ústí komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu případně komínového nástavce odpovídá normovým hodnotám;
 28. zda je dodržena předepsaná výška svislé části kouřovodu;
 29. zda umístění vývodu spalin na obvodovém plášti objektu odpovídá normovým hodnotám,
 30. g)ověřením těsnosti spalinové cesty – toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky pojme podezření, že spalinová cesta vykazuje netěsnosti. V rámci revize spalinové cesty se ověření těsnosti spalinové cesty provede i na žádost objednatele. Ověření těsnosti spalinové cesty se provede:
 31. Kouřovou zkouškou – zkouškou těsnosti kouřem (u komínu třídy N1 a N2);
 32. Tlakovou zkouškou – zkouškou plynotěsnosti (u komínu třídy P1, P2, H1, H2). Tlaková zkouška spalinové cesty se provede stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik je stanoven v ČSN EN 1443,
 33. h)ověřením funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu -toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky a měření pojme podezření, že spalinová cesta není způsobilá bezpečně odvádět spaliny od připojeného spotřebiče do volného ovzduší. Ověření funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu se provede:
 34. uvedením spotřebiče do provozního stavu (pokud je to technicky možné) a následným měřením teploty spalin, komínového tahu, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, teploty vzduchu v místě instalace a venkovní teploty vzduchu tak, aby bylo možné ověřit, že spalinová cesta bude funkční za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv;
 35. provedením 4 Pa testu (plynná paliva) nebo 8 Pa testu (pevná paliva);
 36. měřením hodnoty CO v místě instalace spotřebiče.
info@revizekominu.cz
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Březová 121, 267 51 Zdice
+420 774 642 211